35
លោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ស្វាយ កាម៉ុល
សមាជិក