212
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ តិច សំណាង
ឧត្តមទីប្រឹក្សា