211
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ុំ ឈុំប៊ុន
ឧត្តមទីប្រឹក្សា