197
ឯកឧត្តមកិត្តិបរិរក្សបណ្ឌិត គាត ឈន់
ឧត្តមទីប្រឹក្សា