ពត៌មានជាតិទូទៅ
ក.ជ.ភ.ខ. បានបន្តកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសទ្ទានុក្រមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមសំណើរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន(ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)

: nckladmin   : June 22, 2016 6:00 am


ក.ជ.ភ.ខ. បានបន្តកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសទ្ទានុក្រមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមសំណើរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន(ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)

1220616  3220616  5220616


អត្ថបទស្រដៀងនេះដែរ


ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់